Wskaźniki

Sprawdź ofertę naszego biura rachunkowego!

Aktualne wskaźniki finansowe znajdziesz na stronie www.wskazniki.gofin.pl

 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny przepis określający wysokość zobowiązań podatkowych osób fizycznych. Na jej podstawie określa się, w jakiej wysokości podatek dochodowy zapłaci podatnik od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskując dochody w kwocie 90'000 zł zapłacimy podatek dochodowy wg stawki 30%. Pierwsze 85'528 zł opodatkowane są stawką 18%, a dopiero cała nadwyżka - czyli dochody powyżej 85'528 zł obłożone są stawką 30% podatku dochodowego. Ponadto każda osoba fizyczna wykorzystuje tzw. kwotę wolną od podatku. W praktyce oznacza ją kwota zmniejszenia podatku w I przedziale skali podatkowej, w roku 2010 wynosi ona 556 zł 02 gr.

 

wskaźniki finansowe

Cześć dochodów osób fizycznych wyłączona jest spod opodatkowania na takich zasadach, w szczególności:

 • spadki i darowizny;
 • działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19% podatkiem liniowym;
 • przychody ze sprzedaży nieruchomości;
 • odsetki od prywatnie udzielanych pożyczek;
 • dochody z odsetek na kontach osobistych.

Dochodów tych nie uwzględnia się przy obliczaniu stawki podatku.

Poszukując metod zmniejszenia obciążeń podatkowych należy podążać w następujących kierunkach:

 • uzyskiwania dochodów nie objętych ustawą;
 • uzyskiwania przychodów i dochodów zwolnionych z podatku;
 • poszukiwania wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów;
 • odliczania określonych wydatków od dochodu i podatku;
 • uzyskiwania dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany, gdy jest to opłacalne;
 • opodatkowania wspólnie z małżonkiem.

Stawka 50% nie obowiązuje zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 lutego 2006r.

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).


 

Odsetki od zobowiązań podatkowych stanowią formę kary dla podatnika za zwłokę we wpłatach należności budżetowych. Nie należy jednak zapominać, że uporczywe uchylanie się od zapłaty podatków, czy innych zobowiązań, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, mogą spowodować nałożenie dodatkowych sankcji karnych (za wykroczenia lub przestępstwa).

Odsetki od zobowiązań podatkowych naliczane są rzecz jasna od wpłaconych ze zwłoką podatków, ale również od takich należności, jak:

 • składki na ubezpieczenia społeczne;
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne;
 • opłata za usługi w zakresie reklamy alkoholu;
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
 • opłata za rekultywację gruntów;
 • opłata za korzystanie ze środowiska;
 • cło.

Jeżeli termin płatności podatku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, lub w inny dzień wolny od pracy (w sobotę), to jest on przesuwany na pierwszy dzień, który nie jest wolny od pracy. W przypadku terminu zapłaty przypadającym w sobotę, odsetki za zwłokę naliczane są dopiero od dnia następnego po tym pierwszym dniu roboczym, tzn. od wtorku, jeżeli w poniedziałek zobowiązanie nie zostanie spełnione. Powyższe potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie PO 7-860-P-0200/94 z 16 marca 1994r.

Odsetek nie pobiera się, jeżeli nie przekraczają 6,60 zł (po zaokrągleniu 6 zł).

Od 2009 r. w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz.926 z późn. zm.):

"Art. 53. § 1. Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

Art. 53a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub w części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji.

Art. 55. § 1. Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego.
§ 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę."

Art. 56. § 1. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
§ 1a. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 % stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.


 

Do należności za czas podróży służbowej zaliczyć należy:

 • zwrot kosztów podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo pojazdem pracownika, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi transport,
 • diety,
 • zwrot kosztów noclegu albo ryczałt za nocleg, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi nocleg,
 • zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej, chyba że pracodawca zapewnił pracownikowi transport na miejscu (np. samochód pracodawcy lub pracownika).

Wysokość diet w sferze budżetowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe (np. regulamin wynagrodzeń). Jeżeli wewnętrzne prawo zakładowe nie ustanawia takich stawek, należy stosować stawki określone w rozporządzeniu.

Akt wewnętrzny zakładu pracy może ustanawiać diety różne od wymienionych w rozporządzeniu, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że tylko do limitu określonego w rozporządzeniu należności za czas podróży służbowej są wolne od podatku dochodowego i nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS.

Ryczałt za nocleg wynosi 150% diety, a ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej wynosi 20% diety. Dieta określona w §4 rozporządzenia wzrasta co rok stosownie do planowanego wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok. Zatem wskaźniki te zmieniają się raz w roku, na początku roku kalendarzowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.):
§ 4. 2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:
1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
b) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. (...)

§ 6. 1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. (...)

§ 7. 1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
2. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety."

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

"Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
16) diety i inne należności za czas:
a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."


 

Od 21 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady ustalania kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego: jest to obecnie kwota 15.000 € wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Tej właśnie kwoty dotyczy tabela. Dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z faktur, a przekraczających limit 15.000 €, jest warunkiem m.in. ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy (25 dni zamiast 60, 60 dni zamiast 180).

Prawo dewizowe przewiduje dodatkowy obowiązek - krajowe i zagraniczne rozliczenia dewizowe należy dokonywać za pośrednictwem banku, gdy kwota przekazu albo rozliczenia przekracza 15.000 € wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego tę operację (tabela powyżej nie dotyczy tej kwoty, bowiem limit zmienia się codziennie).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807): "Art. 22 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji."

Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z poźn. zm.):
"Art.25 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem uprawnionych banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15.000 euro."