Księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest wymagane w związku z rozliczeniami z urzędem skarbowym. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich, których przychód netto nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro w poprzednim roku obrotowym. Jeśli firma jednak przekroczy ten limit, jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości.

W księdze przychodów i rozchodów uwzględniane są przychody, zakup towarów i materiałów, wydatki związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, nakłady na prace badawczo-rozwojowe. Nie uwzględnia się w niej wpłaconych zaliczek, kosztów inwestycji poniesionych przed ich zakończeniem czy jednorazowej dotacji np. z UP na rozpoczęcie działalności.