Jak odpowiednio wybrać formę opodatkowania?

Założenie działalności gospodarczej powinno być poprzedzone dokładnym przeanalizowaniem kosztów, które trzeba będzie ponosić w stosunku do planowanych przychodów. Należy także zapoznać się z różnymi formami opodatkowania, by wybrać taką, która dla naszej działalności będzie optymalna. Przed wyborem formy opodatkowania przeczytaj ten tekst.

Podatek na zasadach ogólnych

Skala podatkowa jest najczęściej wybieraną formą opodatkowania. Składa się ona z dwóch progów podatkowych. W przypadku dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł stawka opodatkowania wynosi 17% (stan na rok 2020). Powyżej tej kwoty opodatkowanie wzrasta do 32%. Dotyczy ono jedynie różnicy między dochodem a kwotą 85 528 zł. Skala podatkowa uwzględnia dochód, a więc przychów pomniejszony o koszty jego uzyskania. Można więc wliczyć w nie wszystkie wydatki związane z prowadzoną  działalnością. Ponadto płatnikom przysługują ulgi i odliczenia od podatku, które dodatkowo obniżają wartość zobowiązania. Zaliczki na podatek reguluje się w trybie miesięcznym lub trzymiesięcznym, lecz ta druga możliwość dotyczy podatników, którzy nie przekroczyli 2 mln euro. Termin opłaty trwa do 20 dnia miesiąca, po którym osiągnięty został dochód. Roczna deklaracja podatkowa to PIT-36. Składa się ją do 30 kwietnia.

Podatek liniowy

Podatek liniowy ma jedną stawkę, która wynosi 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Dlatego też jest on opłacalny w przypadku wyższych dochodów. Zaliczki odprowadza się co miesiąc lub co kwartał do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym został osiągnięty dochód. W podatku liniowym obowiązuje PIT-36L, w którym nie można:

 • rozliczać innych źródeł dochodu,
 • korzystać z większości ulg,
 • uwzględniać kwoty wolnej od podatku,
 • rozliczać się ze współmałżonkiem.

Zanim zdecydujesz się na podatek liniowy, powinieneś sprawdzić, jakie ulgi i odliczenia ci przysługują. Samo przekroczenie kwoty 85 528 nie jest równoznaczne z opłacalnością podatku liniowego. Bardzo często staje się on rentowny dopiero przy kwocie przekraczającej 100 000 zł.

Podatek na zasadach ogólnych i podatek liniowy wymagają prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W ten sposób zyskuje się prawo do odliczania od przychodu kosztów jego uzyskania, co przekłada się na wysokość podatku. Inaczej wygląda to w przypadku pozostałych form opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest to forma, której wielkość opodatkowania zależna jest od charakteru prowadzonej działalności. Podatek może być w wysokości: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% lub 20%. Przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania. Z ryczałtu nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • w poprzednim roku podatkowym osiągnęli z tej działalności przychód wyższy niż 250 000 euro,
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności spółki, a suma przychodu wspólników przekroczyła 250 000 euro.

Ponadto w ramach ryczałtu nie można prowadzić wybranych działalności:

 • aptek,
 • lombardów,
 • kupna i sprzedaży części dewizowych,
 • handlu częściami i akcesoriami pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Opłacalność opodatkowania zależna jest od stawki narzuconej dla danego zawodu. W wielu przypadkach może się okazać, że zasady ogólne lub podatek liniowy będą bardziej opłacalne.

Karta podatkowa

W karcie podatkowej wysokość podatku nie zależy od osiąganych przychodów, ale od indywidualnych ustaleń. Składa się na to m.in. rodzaj wykonywanej działalności, rozmiar działalności czy liczba zatrudnionych osób. Jest to forma przewidziana dla określonej grupy firm, które zostały wymienione w artykule 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to m.in.:

 • przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym żywności, napojów, kwiatów i wyrobów tytoniowych;
 • przedsiębiorcy zajmujący się działalnością usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (z wyjątkiem środków transportu);
 • przedsiębiorcy z branży gastronomicznej przy sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • przedsiębiorcy branży rozrywkowej,
 • przedstawiciele wolnych zawodów świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i weterynarii,
 • nauczyciele oferujący lekcje na godziny.

Jeśli nie jesteś pewien, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla twojej działalności, skontaktuj się z biurem księgowym. Zmianę opodatkowania można przeprowadzić w trakcie trwania działalności. Wykonuje się ją do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym po raz pierwszy został osiągnięty przychód w danym roku podatkowym. Jednak w przypadku karty podatkowej można to zrobić tylko do 20 stycznia.

 

człowiek wypełniający formularz