Czy każda firma musi płacić podatek?

Już na wstępie podpowiemy, że przedsiębiorcy muszą płacić podatki – podobnie jak osoby prywatne. Wszyscy zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Część z nich dodatkowo płaci też inne podatki – w zależności od posiadanego majątku, zakresu obciążania środowiska itp. Jakie podatki muszą płacić firmy?

Podatek dochodowy

Polskie prawo przewiduje kilka form opodatkowania dochodów firmy. Najpopularniejszą formą jest skala podatkowa - w przypadku tej formy opodatkowania dochód do wysokości 85 528 zł opodatkowany jest 18% stawką podatkową, powyżej tej kwoty dochód opodatkowany jest stawką 32%. Drugą formą jest podatek liniowy. W jego przypadku stawka wynosi 19% i ma ona zastosowanie bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Trzecią formą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tu opodatkowaniu nie podlega dochód, lecz sam przychód. Przychody opodatkowuje się według kilku stawek podatkowych, zależnie od profilu prowadzonej działalności (20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%). Ostatnią formą jest karta podatkowa, czyli zryczałtowane opodatkowania dochodu. Podatnik rozliczający się w ten sposób uiszcza stałą opłatę do urzędu, bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. Wysokość podatku opiera się na tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16. Już na etapie zakładania firmy warto skorzystać z doradztwa podatkowego, by wybrać najkorzystniejszy dla firmy sposób rozliczania się z fiskusem.

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług nakładany na towar czy usługę na każdym stopniu obróbki i jest nim obciążony końcowy nabywca. Rozlicza się go, odliczając podatek naliczony od podatku należnego, uznaje się go więc za obojętny dla większości firm. Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, lecz wyróżnia się też stawki 8%, 5%, 4%, 0%, stawkę „ZW” (zwolniona) i „NP” (nie podlega).

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek PCC wynosi zazwyczaj 1-2 % wartości transakcji. Jest on nakładany tylko na niektóre rodzaje transakcji, m.in. na umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienie hipoteki, umowy spółki itd.

Podatek od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości zawsze ustala gmina. Przedsiębiorca płaci go, jeśli posiada własne grunty, budynki, czy budowle.

Podatek od środków transportowych

Ten podatek płacą firmy, których własnością są samochody ciężarowe, przyczepy, autobusy i ciągniki. Stawka ustalana jest przez gminę.

Opłata za korzystanie ze środowiska

Chociaż opłata ta nie jest podatkiem, obowiązkowo muszą płacić ją firmy, które np. wprowadzają do powietrza gazy lub pyły, odprowadzają ścieki do wody, (lub ziemi), pobierają wodę i składują odpady.

kalkulator