Co to są wskaźniki finansowe?

Jednak dane księgowe mogą być też wykorzystywane w inny sposób. Tworzone na ich podstawie wskaźniki finansowe są narzędziem, które może w znacznym stopniu ułatwić zarządzanie firmą, a dla inwestorów być źródłem informacji o tym, jak przedsiębiorstwo radzi sobie na rynku. Sprawdźmy, czym są wskaźniki finansowe i do czego dokładnie można ich użyć.

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki finansowe są narzędziami, które pozwalają na przeprowadzenie analizy finansowej. Jest to metoda zarządzania firmą w obszarze osiąganych przez nią wyników finansowych, które obrazują funkcjonowanie poszczególnych działów firmy i efektywność ich pracy. Największą zaletą analizy finansowej jest to, że dostarcza znormalizowanych danych, za pomocą których można nie tylko ocenić kondycję firmy, ale również porównać jej wyniki z osiąganymi przez inne przedsiębiorstwa.

Wskaźniki finansowe dostarczają również informacji potencjalnym inwestorom oraz udziałowcom firmy. Na ich podstawie mogą oni sobie wyrobić opinię co do tego, jak firma jest zarządzania i jak radzi sobie na rynku.

Rodzaje wskaźników finansowych

Wśród wskaźników finansowych można wyróżnić kilka grup, które służą do analizy rozmaitych obszarów działalności firmy.

Do najczęściej wykorzystywanych należą wskaźniki płynności i wypłacalności. Informują one o tym, czy firma dysponuje potrzebną ilością gotówki na swoją bieżącą działalność oraz czy będzie w stanie terminowo regulować swoje należności wobec kontrahentów. Wskaźniki wypłacalności pokazują również, w jakim stopniu firma jest obciążona różnymi zobowiązaniami finansowymi, np. w związku z obsługą zaciągniętych kredytów.

Istnieje również grupa wskaźników opisujących sprawność działania firmy. Wskaźniki tego typu informują o tym, czy firma nie ma kłopotu ze zbytem swoich produktów (np. wskaźnik rotacji zapasów) czy to jak szybko jest w stanie uzyskiwać od swoich kontrahentów zapłatę (np. wskaźnik rotacji należności).

Wskaźnikami, które zwykle najbardziej interesują inwestorów, są wskaźniki rentowności. Pokazują one jaką stopę zwrotu można uzyskać, inwestując w dane przedsiębiorstwo. Informują również o tym, czy firma jest efektywna i jak jej wyniki kształtują się na tle innych.

Urzędnicy analizujący koszta